Κοινωνικοοικονομικές Μελέτες

Οι κοινωνικοοικονομικές μελέτες βασίζονται στη μελέτη τόσο της συμπεριφοράς ξεχωριστών ατόμων στα πλαίσια μιας κοινωνικής ομάδας όσο και στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο μία κοινωνική ομάδα αντιμετωπίζει και προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.