Σύνταξη Ερωτηματολογίων

Η έρευνα αποτελεί στην ουσία ένα συνεχή διάλογο ιδεών και στοιχείων.

Έτσι λοιπόν μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις σε μία έρευνα με χρήση εροτηματολογίων είναι η σωστή σύνταξη και διάρθρωση των ερωτήσεων, ξεκινώντας αρχικά από τον προσδιορισμό των βασικών στόχων της έρευνας επιλέγουμε την ομάδα από την οποία θα προέρχεται το δείγμα και δοκιμάζουμε πιλοτικά τον σχεδιασμό των ερωτημάτων.
Αφού διευκρινηστούν οι ερωτήσεις με σαφήνεια διεξάγεται η έρευνα.
Οι συνηθέστερες δειγματοληπτικές έρευνες διεξάγονται είτε με απλή τυχαία δειγματοληψία ή με στρωματοποιημένη δειγματοληψία ή με συστηματική δειγματοληψία.