Ψυχομετρικές Μελέτες (Ability Tests)

Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή τεχνικών μέσω των οποίων θα μπορεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα αναφορικά με την μελλοντική πορεία της επιχείρησης.

Αξιολογείστε το προσωπικό σας!

Στις ψυχομετρικές μελέτες εξετάζονται κυρίως οι παράγοντες εκείνοι στους οποίους το άτομο δίνει έμφαση κατά τη διαδικασία επιλογής της επαγγελματικής του πορείας, όπως τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα και τα οφέλη που περιμένει να αποκομίσει από αυτό.
Επίσης εξετάζεται η δυνατότητα λήψης σωστών αποφάσεων, η ικανότητα στάθμισης από μέρους του όλων των δεδομένων και η συνειδητοποίηση των ευθυνών που απορρέουν από τις αποφάσεις που λαμβάνει.
Για αυτό λοιπόν θεωρείται πολύ βασικό εργαλείο στη μελέτη της σημερινής απαιτητικής αγοράς εργασίας.