Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή ρευστότητας των επιχειρήσεων με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
  2. Διαχείριση Διαθεσίμων/ Επενδύσεων.
  3. Αποτίμηση εταιρειών – Εξαγορές και Συγχωνεύσεις.
  4. Εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης.
  5. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Project Management

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαχείριση μεγάλων έργων (Βιομηχανικά, Ενεργειακά, κατασκευαστικά, ναυπηγικά κ.α.) από την έναρξη τους, τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τέλος ελέγχει την ολοκλήρωση τους.