Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 10.000€ προς:

Χρηματοδοτικούς φορείς

Το δημόσιο

Φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Δήμους

Προς τρίτους

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη ρύθμιση οφειλών έναντι χρηματοδοτικών φορέων (τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης οφειλών) και δημόσιων φορέων (Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ) και Δήμων και η διαδικασία υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ως εταιρεία, παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της διαδικασίας υποβολής της αίτησης ένταξης των οφειλετών στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μέχρι και την επίτευξη της ρύθμισης των οφειλών.

Συγκεκριμένα:

– Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία της αίτησης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

– Συλλέγουμε όλα τα οικονομικά στοιχεία από τους οφειλέτες ώστε να τα συγκρίνουμε και να τα επαληθεύσουμε με εκείνα τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας από τους πιστωτές.

– Συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την αίτηση του εξωδικαστικού, και αναρτούμε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο.

– Βάσει των οικονομικών στοιχείων που έχουμε από τους οφειλέτες και κατόπιν συνεννόησης με αυτούς προτείνουμε προς τους πιστωτές το μηνιαίο ποσό για κάθε χρόνο στην πρώτη πενταετία που είναι εφικτό να αποπληρώνει.

– Επικοινωνούμε με τους πιστωτές και με τους εκπροσώπους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την επίλυση κάθε ζητήματος που μπορεί να προκύψει.

– Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση την εξέλιξη της αίτησης και ενημερώνουμε ταυτόχρονα τους οφειλέτες για την πορεία της.

Μπορούμε να αναλάβουμε την αίτηση σας στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 10.000€, προς:

  • Χρηματοδοτικούς φορείς
  • Δημόσιο
  • Φορείς κοινωνικής ασφάλισης
  • Δήμους
  • Προς τρίτους

Έξυπνα – Μεθοδικά – Αποτελεσματικά

Επικοινωνήστε εδώ

Τηλ.: +30 697 2879 341

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή ρευστότητας των επιχειρήσεων με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
  2. Διαχείριση Διαθεσίμων/ Επενδύσεων.
  3. Αποτίμηση εταιρειών – Εξαγορές και Συγχωνεύσεις.
  4. Εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης.
  5. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και η δυνατότητα της Offertime να διαχειρίζεται έργα με πολυποίκιλο βαθμό δυσκολίας, διαφορετική μεθοδολογία και απαιτήσεις, παρουσιάζοντας εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με τις εκάστοτε προϋποθέσεις και προδιαγραφές, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό και βασικό πλεονέκτημα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Πέραν των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης ΕΣΠΑ στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.
Με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα, με την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική και λαμβάνοντας υπόψη τις ΔΑΕΑ (Δυνάμεις-Αδυναμίες-Ευκαιρίες-Απειλές), η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα τις μελέτες και διαδικασίες που απαιτούνται για τη λήψη επιδότησης-επέκτασης επιχειρήσεων.