Ιατροφαρμακευτικές Μελέτες

Οι ιατροφαρμακευτικές μελέτες μελετούν την κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες επίδραση διαφόρων σκευασμάτων και την αποτελεσματικότητά τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επαρκές και να απεικονίζει σε γενικές γραμμές αντιπροσωπευτικά το προς εξέταση κοινωνικό σύνολο. Οι συγκεκριμένες μελέτες διεξάγονται κυρίως με τη διανομή ερωτηματολογίων σε επιλεγμένα άτομα και στη μετέπειτα αξιολόγηση των απαντήσεων.

Σύνταξη Ερωτηματολογίων

Η έρευνα αποτελεί στην ουσία ένα συνεχή διάλογο ιδεών και στοιχείων.

Έτσι λοιπόν μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις σε μία έρευνα με χρήση εροτηματολογίων είναι η σωστή σύνταξη και διάρθρωση των ερωτήσεων, ξεκινώντας αρχικά από τον προσδιορισμό των βασικών στόχων της έρευνας επιλέγουμε την ομάδα από την οποία θα προέρχεται το δείγμα και δοκιμάζουμε πιλοτικά τον σχεδιασμό των ερωτημάτων.
Αφού διευκρινηστούν οι ερωτήσεις με σαφήνεια διεξάγεται η έρευνα.
Οι συνηθέστερες δειγματοληπτικές έρευνες διεξάγονται είτε με απλή τυχαία δειγματοληψία ή με στρωματοποιημένη δειγματοληψία ή με συστηματική δειγματοληψία.

Κοινωνικοοικονομικές Μελέτες

Οι κοινωνικοοικονομικές μελέτες βασίζονται στη μελέτη τόσο της συμπεριφοράς ξεχωριστών ατόμων στα πλαίσια μιας κοινωνικής ομάδας όσο και στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο μία κοινωνική ομάδα αντιμετωπίζει και προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ψυχομετρικές Μελέτες (Ability Tests)

Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή τεχνικών μέσω των οποίων θα μπορεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα αναφορικά με την μελλοντική πορεία της επιχείρησης.

Αξιολογείστε το προσωπικό σας!

Στις ψυχομετρικές μελέτες εξετάζονται κυρίως οι παράγοντες εκείνοι στους οποίους το άτομο δίνει έμφαση κατά τη διαδικασία επιλογής της επαγγελματικής του πορείας, όπως τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα και τα οφέλη που περιμένει να αποκομίσει από αυτό.
Επίσης εξετάζεται η δυνατότητα λήψης σωστών αποφάσεων, η ικανότητα στάθμισης από μέρους του όλων των δεδομένων και η συνειδητοποίηση των ευθυνών που απορρέουν από τις αποφάσεις που λαμβάνει.
Για αυτό λοιπόν θεωρείται πολύ βασικό εργαλείο στη μελέτη της σημερινής απαιτητικής αγοράς εργασίας.