Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

28 Μαρτίου, 2016 @ 8:00 πμ - 28 Μαΐου, 2016 @ 5:00 μμ

600,00€
σεμινάριο προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις τις εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διάρκεια:
Δύο (3) μήνες απεριόριστη παρακολούθηση διαλέξεων μέσω E-Learning.

Τρόπος παρακολούθησης:
Τα συγκεκριμένα σεμινάρια διεξάγονται με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης και με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις διαλέξεις για δύο (3) ολόκληρους μήνες, όσες φορές το επιθυμεί ώστε να είναι έτοιμος για τις εξετάσεις.

Παρέχoνται επιπλέον ζωντανές διαλέξεις, ώστε να έχουν την ευκαιρία οι εκπαιδευόμενοι να επιλύσουν τυχόν απορίες τους.

Γενικές πληροφορίες για το σεμινάριο:
Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνι­σμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερο­μηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προ­κήρυξης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται ά­ριστη γνώση της αγγλικής, γερμανικής, ισπανικής και γαλλικής γλώσσας ενώ η γνώση  δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε τμήμα, δύναται να κα­θορίζεται με την οικεία προκήρυξη.
Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχουν, επίσης, οι υπάλληλοι δημόσιων υ­πηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη­σης, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

Εισηγητές:
Οι εισηγητές του σεμιναρίου είναι Νομικοί και Οικονομολόγοι, κάτοχοι Διδακτορικού με σημαντική επαγγελματική και εκπαιδευτική πείρα και πολύ καλή γνώση της ύλης, των διαδικασιών και του Κανονιστικού Πλαισίου της εξεταστικής διαδικασίας.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει επιλεγμένη ύλη από όλες τις θεματικές ενότητες που εξετάζονται και είναι στρατηγικά σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει την προετοιμασία των υποψηφίων.

Συγκεκριμένα η ύλη που διδάσκεται είναι:


1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Το κράτος: Θεωρίες του κράτους: Μορφές κρατικής οργάνωσης (συγκεντρωτική, ομοσπονδιακή κ.λπ.). Η διοίκηση του κράτους και η αυτοδιοίκηση. Δικαιοσύνη και δικαστική λειτουργία. Κράτος και οικονομία. Το ζήτημα της διαφθοράς. Η νομιμοποίηση του κράτους. Έθνος και κράτος, εθνικό συμφέρον, γενικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον.

2. Το πολιτικό σύστημα του κράτους: Κράτος και πολιτικό σύστημα. Θεωρίες της δημοκρατίας. Δημοκρατική αρχή, δημοκρατικό πολίτευμα και αντιπροσώπευση. Το κοινοβουλευτικό σύστημα. Η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Η ιδιότητα του πολίτη. Εκλογές, οι ομάδες συμφερόντων και η διαδικασία λήψεως των αποφάσεων.

3. Οι πολιτικές του κράτους: Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους. Φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός. Κρατικές πολιτικές και παρεμβατισμός.

4. Κράτος και θεμελιώδη δικαιώματα: Κράτος δικαίου, κράτος πρόνοιας, κοινωνικό κράτος. Οικονομική ελευθερία, οικονομική αγορά και εργασία. Δικαιώματα και ελευθερίες. Το πλαίσιο της κρατικής δράσης και η αρχή της νομιμότητας.

5. Συνταγματικοί θεσμοί στην Ελλάδα: Εκλογικό Σώμα (σύνθεση, προσόντα εκλογέα, συνταγματικές εκλογικές αρχές). Βουλή (αρμοδιότητες, οργάνωση και λειτουργία, διάλυση, νομική θέση βουλευτών, άσκηση νομοθετικού έργου, άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου). Κυβέρνηση (συγκρότηση, διορισμός και απαλλαγή από καθήκοντα, οργάνωση και λειτουργία, αρμοδιότητες των μελών της Κυβερνήσεως και των Υφυπουργών, ευθύνη των μελών της Κυβερνήσεως και των Υφυπουργών). Πρόεδρος της Δημοκρατίας (εκλογή, αναπλήρωση, αρμοδιότητες, ευθύνη). Δικαστική Λειτουργία (Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών).

6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δομή, όργανα και λειτουργία). Πηγές του κοινοτικού δικαίου. Το ζήτημα της συνταγματικής οργάνωσης της Ε.Ε.. Η εσωτερική αγορά. Ο χώρος των κοινών πολιτικών. Εξωτερικές σχέσεις και άμυνα. Το ζήτημα της διεύρυνσης της Ε.Ε.

2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης: Κλασική Πολιτική Οικονομία, Μαρξισμός, Νεοκλασικισμός, Θεσμική Σχολή, Κεϋνσιανισμός.

2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών: Επιλογές του καταναλωτή και η θεωρία της ζήτησης αγαθών. Θεωρία της παραγωγής του κόστους και της προσφοράς αγαθών. Ανταγωνισμός, συντονισμός και ισορροπία.

3. Μορφές αγοράς, ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο και ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός.

4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους: Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς, δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομίες και εξωτερικές επιβαρύνσεις.

5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας: Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατηγοριών. Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.

6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.

7. Ο κρατικός προϋπολογισμός: Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση και έλεγχος). Φύση και κριτήρια δημοσίων δαπανών. Χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών (τύποι φορολογίας και δημοσίου δανεισμού).

8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους, συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις: Σταθεροποιητική πολιτική (δημοσιονομική και νομισματική), εισοδηματική πολιτική, κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική ανταγωνισμού και δημόσιες επιχειρήσεις.

9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία. Οικονομική ανάπτυξη και οικονομικές ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Η εσωτερική αγορά. Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Εξελίξεις και προοπτικές. Δημόσια οικονομικά. Ισοζύγιο πληρωμών. Απασχόληση και ανεργία. Κατευθύνσεις πολιτικής. Προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης. Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

3. ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
4.ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Οικονομικοί όροι:
Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 600€ συνολικά και μπορεί να πληρωθεί με τους εξής τρόπους:

  • Τρεις ισόποσες δόσεις: Προκαταβολή 200€, μετά τον πρώτο μήνα παρακολούθησης 200€ και με τη λήξη του σεμιναρίου 200€.
  • Προεξόφληση του σεμιναρίου με την εγγραφή παρέχεται έκπτωση 15%.
  • Για ανέργους παρέχεται έκπτωση 20%.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Λεπτομέρειες

Αρχή:
28 Μαρτίου, 2016 @ 8:00 πμ
Τέλος:
28 Μαΐου, 2016 @ 5:00 μμ
Κόστος:
600,00€
Κατηγορία Εκδήλωση:

Χώρος Διεξαγωγής

Τηλεκατάρτιση
Αθήνα Ελλάδα + Χάρτης Google
Phone
697 2879 341
Προβολή ιστότοπου Χώρος Διεξαγωγής