ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και η δυνατότητα της Offertime να διαχειρίζεται έργα με πολυποίκιλο βαθμό δυσκολίας, διαφορετική μεθοδολογία και απαιτήσεις, παρουσιάζοντας εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με τις εκάστοτε προϋποθέσεις και προδιαγραφές, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό και βασικό πλεονέκτημα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Πέραν των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης ΕΣΠΑ στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.
Με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα, με την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική και λαμβάνοντας υπόψη τις ΔΑΕΑ (Δυνάμεις-Αδυναμίες-Ευκαιρίες-Απειλές), η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα τις μελέτες και διαδικασίες που απαιτούνται για τη λήψη επιδότησης-επέκτασης επιχειρήσεων.

Οργανωτικός Ανασχεδιασμός

Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων κάθε επιχείρησης προϋποθέτει τον συντονισμό των λειτουργικών της διαδικασιών. Γι’ αυτό σκοπός κάθε επιχείρησης πρέπει να είναι η επίτευξη βελτιώσεων σε κρίσιμους παράγοντες απόδοσης της όπως το κόστος, η ποιότητα, το επίπεδο και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών, η ορθή διαχείριση της τεχνογνωσίας και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό επιτυγχάνεται καταρχήν με την ανάλυση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης και των επιμέρους τμημάτων της καθώς επίσης και με την καταγραφή όσων κρίσιμων για την επιχείρηση διαδικασιών εμφανίζουν προβλήματα και την επίλυση αυτών.

Προετοιμασία για τη συμμετοχή εξετάσεων πιστοποίησης της ειδικότητας “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”

Διάρκεια: Τρεις (3) εβδομάδες απεριόριστη παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων.

Σε ποιους απευθύνεται:

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών της Ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

1ης Περιόδου 2014: 100% –     Μέση βαθμολογία: 16,7

2ης Περιόδου 2014: 99,2% –   Μέση Βαθμολογία:16,9

3ης Περιόδου 2014: 100% –    Μέση Βαθμολογία: 17,3

4ης Περιόδου 2014: 100% –    Μέση Βαθμολογία: 16,4

1ης Περιόδου 2015: 100% –     Μέση Βαθμολογία: 17,8

2ης Περιόδου 2015: 100% –   Μέση Βαθμολογία: 16,3

3ης Περιόδου 2015: 100% –   Μέση Βαθμολογία: 16,7

1ης Περιόδου 2016: 100% –    Μέση Βαθμολογία: 17,4

2ης Περιόδου 2016: 98,9% – Μέση Βαθμολογία: 16,3

3ης Περιόδου 2016: 100% –   Μέση Βαθμολογία: 15,7

Ιατροφαρμακευτικές Μελέτες

Οι ιατροφαρμακευτικές μελέτες μελετούν την κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες επίδραση διαφόρων σκευασμάτων και την αποτελεσματικότητά τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επαρκές και να απεικονίζει σε γενικές γραμμές αντιπροσωπευτικά το προς εξέταση κοινωνικό σύνολο. Οι συγκεκριμένες μελέτες διεξάγονται κυρίως με τη διανομή ερωτηματολογίων σε επιλεγμένα άτομα και στη μετέπειτα αξιολόγηση των απαντήσεων.

Σύνταξη Ερωτηματολογίων

Η έρευνα αποτελεί στην ουσία ένα συνεχή διάλογο ιδεών και στοιχείων.

Έτσι λοιπόν μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις σε μία έρευνα με χρήση εροτηματολογίων είναι η σωστή σύνταξη και διάρθρωση των ερωτήσεων, ξεκινώντας αρχικά από τον προσδιορισμό των βασικών στόχων της έρευνας επιλέγουμε την ομάδα από την οποία θα προέρχεται το δείγμα και δοκιμάζουμε πιλοτικά τον σχεδιασμό των ερωτημάτων.
Αφού διευκρινηστούν οι ερωτήσεις με σαφήνεια διεξάγεται η έρευνα.
Οι συνηθέστερες δειγματοληπτικές έρευνες διεξάγονται είτε με απλή τυχαία δειγματοληψία ή με στρωματοποιημένη δειγματοληψία ή με συστηματική δειγματοληψία.

Κοινωνικοοικονομικές Μελέτες

Οι κοινωνικοοικονομικές μελέτες βασίζονται στη μελέτη τόσο της συμπεριφοράς ξεχωριστών ατόμων στα πλαίσια μιας κοινωνικής ομάδας όσο και στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο μία κοινωνική ομάδα αντιμετωπίζει και προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ψυχομετρικές Μελέτες (Ability Tests)

Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή τεχνικών μέσω των οποίων θα μπορεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα αναφορικά με την μελλοντική πορεία της επιχείρησης.

Αξιολογείστε το προσωπικό σας!

Στις ψυχομετρικές μελέτες εξετάζονται κυρίως οι παράγοντες εκείνοι στους οποίους το άτομο δίνει έμφαση κατά τη διαδικασία επιλογής της επαγγελματικής του πορείας, όπως τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα και τα οφέλη που περιμένει να αποκομίσει από αυτό.
Επίσης εξετάζεται η δυνατότητα λήψης σωστών αποφάσεων, η ικανότητα στάθμισης από μέρους του όλων των δεδομένων και η συνειδητοποίηση των ευθυνών που απορρέουν από τις αποφάσεις που λαμβάνει.
Για αυτό λοιπόν θεωρείται πολύ βασικό εργαλείο στη μελέτη της σημερινής απαιτητικής αγοράς εργασίας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ – ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Έχετε φροντιστήριο;

Είστε καθηγητής και διεξάγεται ιδιαίτερα μαθήματα;

Η Συμβουλευτική Εταιρεία Offertime είναι εξειδικευμένη και καταξιωμένη στο χώρο της να δίνει λύσεις σε θέματα που αφορούν την οργάνωση των επιχειρήσεων και την εκπαίδευση.

Μία από τις πρωτοποριακές λύσεις που προσφέρει και στα δύο παραπάνω θέματα είναι η πλατφόρμα «Offertime Edu».

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιείται στη χώρα μας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως τα Πανεπιστήμια και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλη επιτυχία δίνοντας τους λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ


Συμβατότητα με όλους τους φυλλομετρητές

Η πρόσβαση στην Offertime Edu γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser. Η πλατφόρμα Offertime Edu είναι πλήρως λειτουργική σε όλους τους φυλλομετρητές.

Προσαρμοστική διεπαφή χρήστη

Η πλατφόρμα Offertime Edu διαθέτει μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) διεπαφή χρήστη (user interface), που βασίζεται σε Bootstrap 3x, ώστε να προσαρμόζεται στις οθόνες διαφορετικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν απευθείας πρόσβαση στην Offertime Edu στο tablet ή το κινητό τους και μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές με λειτουργικό iOS και Android.

 Συμβατότητα με πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης

H πλατφόρμα Offertime Edu είναι συμβατή με διεθνή πρότυπα (SCORM, IMSCP) με τα οποία εξασφαλίζεται η επαναχρησιμοποίηση, η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές μεταβολές, καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διακριτοί Τύποι Μαθημάτων: ανοικτά μαθήματα, μαθήματα που απαιτούν εγγραφή και κλειστά μαθήματα.

Αντίγραφα Ασφαλείας: Διασφάλιση ολόκληρου του περιεχομένου του μαθήματος σε περιπτώσεις ακούσιας διαγραφής ή καταστροφής του μαθήματος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Διακριτοί ρόλοι χρηστών: εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, διαχειριστής, επισκέπτης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έγγραφα: Οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση μαθησιακού περιεχομένου.

Πολυμέσα: Αποθήκευση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού.

Γλωσσάρι: Προσθήκη και διαχείριση βασικών όρων .

Ηλεκτρονικό Βιβλίο: Ανάρτηση, διαχείριση και παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων σε μορφή HTML.

Σύνδεσμοι: Προσθήκη και οργάνωση χρήσιμων πηγών από το Διαδίκτυο .

Γραμμή Μάθησης: Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού σε δομημένες ενότητες. Δυνατότητα εξαγωγής σε πακέτο SCORM.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοινώσεις: Ανάρτηση ανακοινώσεων μαθήματος.

Ημερολόγιο: Χρονολογική παρουσίαση γεγονότων-σταθμών του μαθήματος.

Μηνύματα: Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

Ειδοποιήσεις: Ειδοποίηση για οτιδήποτε νεότερο αφορά το μάθημα.

Συζητήσεις: Ασύγχρονη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

Τηλεσυνεργασία: Εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο. Διατίθεται και καταγραφή των διαλέξεων για επαναληπτική χρήση.

Ομάδες: Ομαδοποίηση χρηστών ώστε να έχουν κοινή περιοχή συζητήσεων και περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων.

Wiki: Συνεργατική συγγραφή κειμένων.

Υπάρχει εφαρμογή για Android και Apple.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ασκήσεις: Παραγωγή ασκήσεων κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού).

Εργασίες: Διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών.

Ερωτηματολόγια: Δημιουργία δημοσκοπήσεων και ερευνών.

Βαθμολόγιο: Καταγραφή βαθμολογίας εκπαιδευομένων.

Παρουσιολόγιο: Καταγραφή παρουσιών/απουσιών εκπαιδευομένων.

Στατιστικά: Στατιστικά στοιχεία χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες: 697 2879 341 ή info@offertime.gr